IELTS Life Skills - Bahrain - British Council Bahrain

Manama, Bahrain
Registration address
146 Shaikh Salman Highway
Manama 356
IELTS for UK Visa and Immigration fee
BHD 120
IELTS Life Skills fee
BHD 90